Skip to content

We Just Started!

    The purpose of the organization is to support, empower and to build networks for asylum seekers and refugees that have fled persecution based on their sexual orientation, gender identity or gender expression. The organization aims at creating a safe situation and build community for lesbian, gay, bisexual, trans and other individuals with queer expressions and identities (LGBTQ) through meeting places, activities, counselling and support activities. The organization aim to spread knowledge about LGBTQ refugees living conditions and realities and to strengthen LGBTQ refugees´ rights in the society. Rainbow Refugees Sweden is a non-political and non-religious organization.

    Contact us: info@rainbowrefugees.se

    Föreningens verksamhet syftar till att stödja, maktgöra och bygga nätverk för asylsökande och flyktingar som flytt på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Föreningen har för avsikt att skapa en trygg tillvaro och gemenskap för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ) genom mötesplatser, aktiviteter, rådgivning och stödverksamhet. Föreningen arbetar för att sprida kunskap om HBTQ-flyktingars levnadsvillkor och verklighet och för att stärka HBTQ-flyktingars rättigheter i samhället. Rainbow Refugees Sweden är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

    Kontakta oss: info@rainbowrefugees.se